SEBARAN MATA KULIAH HES

Program Studi Hukum  Ekonomi Syari’ah (HES) menetapkan sejumlah 152 SKS (Satuan Kredit Semester) yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan. Berikut adalah rincian sebaran mata kuliah Program Studi HES per semester:

Semester I

No Kelompok Kode MK Mata kuliah SKS
1 MPK INS221201 Al Qur`an 2
2 MKK INS221202 Bahasa Arab 1 2
3 MKK INS221203 Bahasa Indonesia 2
4 MKK INS221204 Bahasa Inggris 1 2
5 MKK INS221205 Fiqh Ibadah 2
6 MKK INS221206 Hadis 2
7 MPK INS221207 Pancasila 2
8 MKK SYA221208 Pengantar Ilmu Ekonomi 2
9 MKK SYA221209 Pengantar Ilmu Hukum 2
10 MKK SYA221210 Sejarah Peradaban Islam 2
Jumlah 20

Semester II

No Kelompok Kode MK Mata kuliah SKS
1 MKK INS222201 Bahasa Arab 2 2
2 MKK INS222202 Bahasa Inggris 2 2
3 MPK INS222203 Ilmu Tauhid 2
4 MPK INS222204 Pendidikan Kewarganegaraan 2
5 MKK INS222205 Tafsir 2
6 MPB SYA222206 Fiqh Muamalah 2
7 MKK SYA222207 Pengantar Hukum Indonesia 2
8 MKB SYA222208 Ulumul Qur’an 2
9 MKK SYA222209 Sejarah Peradilan Islam 2
10 MKK SYA222210 Ulumul Hadis 2
Jumlah 20

Semester III

No Kelompok Kode MK Mata kuliah SKS
1 MPK INS223201 Akhlak Tasawuf 2
2 MKK INS223202 Filsafat Ilmu 2
3 MPK INS223203 Studi Islam Indonesia 2
4 MKK SYA223204 Ekonomi Islam 2
5 MKK SYA223205 Fiqh Mawaris 2
6 MPB SYA223206 Fiqh Muamalah Kontemporer 2
7 MKB SYA223207 Hukum Tata Negara 2
8 MKB SYA223208 Hukum Pidana 2
9 MKB SYA223209 Metodologi Penelitian 2
10 MKB SYA223210 Hukum Perdata 2
Jumlah 20

Semester IV

No Kelompok Kode MK Mata kuliah SKS
1 MKB SYA224201 Fiqh Jinayah 2
2 MKB SYA224202 Fiqh Munakahat 2
3 MKB SYA224203 Hukum Administrasi Negara 2
4 MKB SYA224204 Hukum Kontrak 2
5 MKB SYA224205 Hukum Perbankan 2
6 MKB SYA224206 Hukum Perusahaan 2
7 MKB SYA224207 Hukum Zakat dan Wakaf 2
8 MBB SYA224208 Islam dan Budaya Lokal 2
9 MKB SYA224209 Hukum Dagang 2
10 MKK SYA224210 Ushul Fiqh 1 2
Jumlah 20

Semester V

No Kelompok Kode MK Mata kuliah SKS
1 MKB INS225201 Statistika 2
2 MKK SYA225202 Hadis Ahkam 2
3 MKB SYA225203 Hukum Agraria 2
4 MKB SYA225204 Hukum Kepailitan 2
5 MKB SYA225205 Pendidikan Anti Korupsi 2
6 MKB SYA225206 Hukum Perbankan Syariàh 2
7 MKB SYA225207 Hukum Perikatan Islam 2